Comisia Europeană – Comunicat de presă privind eforturile de sporire a disponibilității datelor medicale și de stimulare a schimbului de astfel de date

Datele în UE: Comisia își intensifică eforturile de sporire a disponibilității datelor medicale și de stimulare a schimbului de astfel de date.

Bruxelles, 25 aprilie 2018
Comisia Europeană prezintă astăzi o serie de măsuri menite să sporească disponibilitatea datelor în UE, pornind de la inițiativele sale anterioare de stimulare a fluxului liber al datelor fără caracter personal în cadrul pieței unice digitale.
Inovarea bazată pe date este un factor-cheie care favorizează creșterea pieței, crearea de locuri de muncă, în special pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, și dezvoltarea de noi tehnologii. Aceasta le permite cetățenilor să acceseze mai ușor și să își gestioneze mai bine datele medicale, iar autorităților publice să utilizeze mai bine datele pentru cercetare, profilaxie și reforme ale sistemului de sănătate.

Vicepreședintele pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: „Piața unică digitală se conturează rapid, dar dacă nu avem la dispoziție suficiente date, nu vom putea valorifica întregul potențial al inteligenței artificiale, al calculului de înaltă performanță și al altor inovații tehnologice. Aceste tehnologii ne pot ajuta să aducem îmbunătățiri în domeniul sănătății, al educației și al rețelelor de transport și să economisim energie: în aceasta constă utilizarea inteligentă a datelor. Propunerea noastră va pune la dispoziție pentru reutilizare, inclusiv în scopuri comerciale, mai multe date din sectorul public, ceea ce va reduce costurile de acces la date și ne va ajuta să creăm un spațiu comun al datelor în UE care să stimuleze creșterea.”

Comisarul pentru economie digitală și societate digitală, Mariya Gabriel, a adăugat:„Prin comunicarea de astăzi respectăm Strategia privind piața unică digitală, un plan ambițios al cărui scop este de a garanta că suntem în cea mai bună poziție posibilă pentru a ne sprijini întreprinderile, a realiza activități de cercetare la un nivel de vârf și a proteja cetățenii UE. Cetățenii și întreprinderile vor avea acces la produse și servicii mai bune pe măsură ce tot mai multe date sunt puse la dispoziție pentru inovarea bazată pe date.”

Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a făcut următoarea declarație: „Propunerile noastre utilizează pe deplin potențialul tehnologiilor digitale de a aduce îmbunătățiri în domeniul sănătății și al cercetării medicale. Acest fapt va facilita accesul la datele medicale, va ameliora profilaxia bolilor și îngrijirea orientată către pacient, va asigura o reacție rapidă la amenințările pandemice și va permite îmbunătățirea tratamentelor.”

Propunerile de astăzi se bazează pe Regulamentul general privind protecția datelor, care va intra în vigoare la 25 mai 2018. Acestea vor asigura:

  • Facilitarea accesului la datele din sectorul public și creșterea gradului de reutilizare a acestora: O lege revizuită privind informațiile din sectorul public acoperă datele deținute de întreprinderile publice din sectorul transporturilor și din cel al utilităților publice. Noile norme limitează excepțiile care le permit organismelor publice să perceapă, pentru reutilizarea datelor lor, tarife mai mari decât costurile marginale de diseminare a datelor. Acestea facilitează, de asemenea, reutilizarea datelor de cercetare deschise obținute cu finanțare publică și obligă statele membre să elaboreze politici de acces liber. În sfârșit, noile norme impun – atunci când este cazul – adoptarea de soluții tehnice precum interfețele de programare a aplicațiilor (API) pentru a oferi acces în timp real la date.
  • Schimbul de date științifice în 2018: Un nou set de recomandări abordează schimbările tehnologice și politice înregistrate de la ultima propunere a Comisiei privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora. Acestea oferă orientări cu privire la punerea în aplicare a politicilor de acces deschis în conformitate cu obiectivele în materie de știință deschisă, la datele de cercetare și gestionarea datelor, la crearea unui Cloud european pentru știința deschisă și la extragerea textului și a datelor. Recomandările evidențiază, de asemenea, importanța asigurării de stimulente, recompense, competențe și indicatori adecvați pentru noua eră a cercetării în rețea.
  • Schimbul de date în sectorul privat și în contexte de tip business-to-business și business-to-government: O nouă comunicare intitulată „Către un spațiu european comun al datelor” le oferă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în UE orientări cu privire la principiile juridice și tehnice care ar trebui să determine activitățile de colaborare în materie de schimb de date în sectorul privat.
  • Păstrarea în siguranță a datelor medicale ale cetățenilor și promovarea, în același timp, a cooperării europene:Comisia prezintă astăzi un plan de acțiune care pune cetățenii pe primul loc atunci când este vorba de datele privind sănătatea lor: prin asigurarea accesului cetățenilor la datele lor medicale și introducerea posibilității de a comunica datele acestora la nivel transfrontalier, prin utilizarea unor cantități mai mari de seturi de date pentru a permite un grad mai accentuat de personalizare în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul medical și o mai bună anticipare a epidemiilor, precum și prin promovarea unor instrumente digitale adecvate, care să le permită autorităților publice să utilizeze mai judicios datele medicale pentru cercetare și pentru reformele sistemului de sănătate. Propunerea de astăzi include, de asemenea, dispoziții privind interoperabilitatea fișelor medicale electronice, precum și un mecanism de coordonare voluntară în cadrul schimbului de date – inclusiv de date genomice – pentru prevenirea bolilor și cercetare.

Etapele următoare

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să adopte propunerile de astăzi, care cuprind norme revizuite privind informațiile din sectorul public. De asemenea, în a doua jumătate a anului 2018 și în prima jumătate a anului 2019 Comisia va organiza o masă rotundă la nivel înalt pentru a discuta despre schimbul de date în sectorul privat în contexte de tip business-to-government.

Context

Valoarea economiei europene a datelor a fost de 300 de miliarde EUR în 2016. Aplicarea măsurilor legislative și de politică adecvate ar permite creșterea acestei valori până la 739 de miliarde EUR până în 2020, reprezentând 4 % din PIB-ul UE.

În UE, reutilizarea datelor generate de organismele din sectorul public (de exemplu, date juridice, legate de trafic, meteorologice, financiare etc.) în scopuri comerciale și necomerciale este reglementată de Directiva 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public. În 2012, Comisia a adoptat un pachet de politici cuprinzând o serie de măsuri pentru îmbunătățirea accesului la informațiile științifice în Europa, printre acestea numărându-se și Recomandarea privind accesul la informațiile științifice obținute cu finanțare publică și conservarea acestora. În perioada ianuarie-iunie 2017, Comisia a desfășurat un dialog cu părțile interesate privind Comunicarea „Construirea unei economii europene a datelor”, în urma căruia s-a constatat că există un sprijin puternic pentru măsuri fără caracter de reglementare care să maximizeze și să organizeze accesul la date și reutilizarea acestora în contexte de tip business-to-business. În ceea ce privește transformarea digitală aserviciilor de sănătate, o consultare publică încheiată în octombrie 2017 a examinat necesitatea unor măsuri de politică menite să promoveze inovarea digitală pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate din Europa.

Inițiativele de astăzi completează cadrul pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în UE prezentat de Comisie în luna septembrie 2017, care încă nu a fost agreat de Parlamentul European și de statele membre.

Sursa: https://eubusinesslaw.wordpress.com